Súčasný stav NCH Baba

Zastávka č.3 - Na čom stojíme...

3. zastávka NCH Baba     Pohorie je budované najmä druhohornými vápencami a dolomitmi chočského príkrovu. Jeho bázu tvoria úlomkovité usadené horniny charakteru pieskovcov, bridlíc a arkóz (pieskovca bohaté na živce). Pochádzajú z konca prvohôr (perm) a sú v nich rozsiahle telesa melafýrov (starých čadičov). Vystupujú v okolí Kvetnice a Hranovnice. Horninové podložie prírodnej rezervácie však tvoria dolomity a dolomitické vápence, ktoré sa usadili na bývalom morskom dne v období druhohôr, asi pred 200 mil. rokov. Tieto usadeniny boli plastické, pri vrásnení sa oddeľovali od podložia kryštalického jadra tvoreného žulami a premenenými horninami a presúvali sa na rôzne dlhé vzdialenosti od miesta pôvodného výskytu. Nazývajú sa príkrovy. Zvetrávaním dolomitových hornín vznikajú plytké rendzinové pôdy. Na vápencovco – dolomitické horniny sa viaže vznik povrchových i podzemných krasových útvarov (jaskyne, vyvieračky a i.)

| mapa stránok | Správa webov: www stránky Dolghi | e-mail: nchbaba@gmail.com | web partneri |
| Podporujú nás: Turistika (Vysoké Tatry) | Mobilná klimatizácia | Odvlhčovač | Umelé kvety | Športové spodné prádlo |